Публикуване

На кои изисквания трябва да отговарят публикациите за сп. „Финанси“:

 1. За по-лесно и бързо идентифициране на статията е добре файлът да започва с името на автора.
 2. Текстовете трябва да бъдат ако не в строг, то в сериозен научен стил, разбираем за един по-широк кръг читатели.
 3. Публикацията да е в обем от 8 до 14 машинописни страници формат А4, заедно с приложенията, цитатите и библиографията.
 4. Текстовете да са написани в Windows, Rich  Text Format, Times New Romans. Размер на буквите – 12 пункта с единично междуредие.

Структура на публикацията:

 1. Заглавието – да бъде информативно в размер на 8-10 думи, желателно е да съдържа глагол и да кореспондира с темата: финанси, икономика, банки, ЕС и др. подобни. Заглавието може да бъде и в две части: първата да привлича вниманието и грабва погледа, а втората – насочваща информация за съдържанието на публикацията.
 2. Под него се изписва личното и фамилно име на автора, без титли или академичните длъжности.
 3. Кратък абстракт – на български и английски език, не повече от 100 – 150 думи, както и ключови думи на двата езика /от 4 до 6/. Резюмето не трябва да повтаря абзаци от увода и заключението на публикацията.
 4. Титлите и заеманите в момента длъжности се пишат накрая на статията заедно с адресите за кореспонденция

Примерна и сравнително условна структура на изложението:

 1. Лид или синтезирано начало на статията: актуалност на темата, значимост /регионална или всеобща/, фактология и сравнителна характеристика и т.н.
 2. Въвеждане и аргументиране на научния проблем – състояние, хипотези и различни авторски позиции и техните аргументи.
 3. Преглед на съществуващи публикации и разработки по темата.
 4. Основна цел на публикацията и хипотезите в нея.
 5. Методи, анализи и изследвания по темата – обобщения.
 6. Изводи и заключения.
 7. Приложения
 8. Библиография

Оценка и подготовка на статията за печат:

Редакционната колегия разглежда постъпващите ръкописи, но тя не играе заключителната роля. За всеобхватна обективна оценка се ангажират и двама независими един от друг експерти, които определят качествата на публикацията с адекватен научен инструментариум: значимост и актуалност на третирания проблем, достоверност на използваните методики и обективност на предлаганите хипотези, теоретични и практически приложения. Предлаганата разработка се разглежда отново от редакционната колегия на списанието и след съвместната оценка с експертите се одобрява за публикуване. По имейл се изпраща съобщение до автора в кой брой и в коя рубрика се предвижда публикацията. Ако има поправки или редакция от страна на автора те се обсъждат и се приемат за публикуване.

Стандартите при оформянето на текста и библиографиите  трябва да отговарят на общоприетите изисквания. Ако са използвани за източник електронни издания, в библиографията се посочват на латиница линковете на източника. От източника на печатно издание се посочват автора, заглавието и страницата, от която е ползван цитат. Илюстрациите трябва да бъдат изработени във формати jpg, pgn и gif.  Предлаганите текстове не трябва да са публикувани преди това в други издания. Авторите носят отговорност за съдържанието на предлаганите от тях статии.

Comments are closed