РЕДАКТОРИ

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Главен  редактор – Проф. д-р Ганчо Ганчев Editor-in-Chief – Prof. Gancho Ganchev
Зам. гл. редактор –  Доц. д-р Елена Ставрова Deputy ch. editor – Assoc. Prof. Elena Stavrova
Редколегия: Editorial Board:
Проф. д.ик.н. Асен Конарев, България Prof. Asen Konarev, Bulgaria
Проф. д.ик.н. Румен Гечев, България Prof. Rumen Gechev, Bulgaria
Проф. д-р Адриана Григореску, Румъния Prof. Adriana Grigorescu, Romania
Проф. д-р Румен Брусарски, България Prof. Rumen Bursarski, Bulgaria
Проф. д-р Силвия Трифонова, България Prof. Silviya Trifonova, Bulgaria
Проф. д-р Стефан Вачков, България Prof. Stefan Vachkov, Bulgaria
Проф. д-р Стефан Симеонов, България Prof. Stefan Simeonov, Bulgaria
Доц. д-р Банчо Банов, България Assoc. Prof. Bancho Banov, Bulgaria
Доц. д-р Владимир Ценков, България Assoc. Prof. Vladimir Tzenkov, Bulgaria
Доц. д-р Десислава Стоилова, България Assoc. Prof. Desislava Stoilova, Bulgaria
Доц. д-р Иван Тодоров, България Assoc. Prof. Ivan Todorov, Bulgaria
Доц. д-р Йелена Титко, Латвия Assoc. Prof. Yelena Titko, Latvia
Гл. ас. д-р  Мария Паскалева, България Asst. Prof. Maria Paskaleva, Bulgaria
Гл. ас. д-р  Стоян Танчев, България Asst. Prof. Stoyan Tanchev, Bulgaria
Гл. ас. д-р Николай Патонов, България Asst. Prof. Nikolay Patonov, Bulgaria
Маг. Венелин Йорданов, България MEc. Venelin Yordanov

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

 

Главен  редактор – Проф. д-р Ганчо Ганчев Editor-in-Chief – Prof. Gancho Ganchev
Зам. гл. редактор –  Доц. д-р Елена Ставрова Deputy ch. editor – Assoc. Prof. Elena Stavrova
Отговорен редактор  
Хачик Язъджиян +359 882 933 244 Hachik Yazadzhiyan
e-mail: hachik.fintvmedia@gmail.com
Издател: Publisher
Етик Финанс АД Ethic Finance PLC
Председател: д-р ик. Петър Нейчев Chairman: Dr.Ecc Eng. Petar Neychev
Зам. Председател:  европейски адвокат Димитър Гишин Deputy chairman: European Lawyer Dimitar Gishin
Предпечат: Prepress
 
Fin TV – Creative Studio Fin TV – Creative Studio
“Фин ТВ“ ООД Fin TV Ltd
office@fintvbg.com office@fintvbg.com
+359 882 933 244 +359 882 933 244

Comments are closed